CV

Curriculum vitae, Euroopassa käytössä oleva nimi asiakirjalle, jossa on kuvattuna ehdokkaan koulutukseen ja ammatilliseen historiaan liittyvät asiat, Yhdysvalloissa samasta dokumentista käytetään nimitystä resumé.

Executive search

Suorahaku on englanniksi executive search

File

Ehdokastiedostot. Tiedostot muodostuvat cv-tyyppisistä tiedoista, jotka ehdokkaat ovat luovuttaneet luottamuksellisina konsultin käyttöön tiettyä tarkoitusta varten. Työelämän säädöksissä on tarkoin määritelty, mitä tietoja voidaan kerätä ja säilyttää, ja milloin ne on hävitettävä. Suorahakuyritykset ovat velvollisia tekemään ilmoituksen rekistereistään asiaa valvovalle viranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle.

Follow-up

Seurantakeskustelu, jolla tarkoitetaan valinnan jälkeen tapahtuvaa valitun henkilön työmenestyksen ja onnistumisen seurantaa.

Headhunter

Käytetään executive search -konsultin synonyyminä, toisinaan tätä kuulee myös käytettävän rekrytointikonsultin ammattinimikkeenä.

Henkilöprofiili

Tiivistelmä niistä taidoista ja ominaisuuksista, joita haettavalta henkilöltä odotetaan.

Long list

Researcherin tuottama tutkimuskooste henkilöprofiilin mukaisesta ehdokasjoukosta.

Off-limit

Toimeksiannon yhteydessä nimetyt yritykset, joiden kanssa konsulttiyrityksellä on liikesuhde ja joihin ei ammattieettisistä ja sopimuksellisista syistä voida olla yhteydessä.

Referenssit

Suosituslausunnot. Perustuvat ehdokkaan itsensä ilmoittamiin henkilöihin, jotka ovat valmiita esittämään arviointinsa ehdokkaan toiminnasta ja työsaavutuksista.

Researcher

Elinkeinoelämään erikoistunut tietoasiantuntija, jonka tehtävänä on tunnistaa henkilöprofiilin mukaiset suorahaun kohdeyritykset ja ehdokkaat. Suomalaisissa suorahakuyrityksissä resaercher kuuluu tavallisesti yrityksen omaan henkilökuntaan.

Short list

Se ryhmä ehdokkaita, joka konsulttiyrityksen arvion mukaan täyttää henkilöprofiilin kriteerit ja jotka tullaan esittelemään toimeksiantajayritykselle. Tavallisimmin kooltaan 3-5 henkilöä.

Soveltuvuusarviointi

Johtajaominaisuuksien arviointia voidaan syventää psykologisiin menetelmiin perustuvalla henkilöarvioinnilla. Aivan ylimmän johdon valinnoissa saavutetuilla meriiteillä ja referensseillä on suurempi painoarvo, minkä vuoksi käyttö vaihtelee.

Toimeksiantomuistio

Asiakirja, johon konsultti on kirjannut käytyjen keskustelujen perusteella hakuun liittyvät tärkeät tekijät. Näitä voivat olla mm. yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat, organisaation rakennetta ja hallintoa koskevat asiat, haettavan henkilön hakuprofiili, aikataulu, työn raportointi sekä erityiset luottamuksellisina pidetyt asiat. Asiakkaan hyväksymä toimeksiantomuistio ohjaa keskeisellä tavalla konsultin myöhempää työskentelyä.